Přijímací řízení

Školní rok 2021/2022

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přijetí/nepřijetí uchazeče o studium na SOŠ Fortika pro šk. rok 2021/2022
Ev.č.přihl Rozhodnutí

1/2021 Přijat/a
2/2021 Přijat/a
3/2021 Přijat/a
4/2021 Přijat/a
5/2021 Přijat/a
6/2021 Přijat/a
7/2021 Přijat/a
8/2021 Přijat/a
9/2021 Přijat/a
10/2021 Přijat/a
11/2021 Přijat/a
12/2021 Přijat/a
13/2021 Přijat/a
14/2021 Přijat/a
15/2021 Přijat/a
16/2021 Přijat/a
17/2021 Přijat/a
18/2021 Přijat/a

Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví
Počet přijímaných uchazečů: 60
První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky řediteli školy do 1. března 2021
Součástí přihlášky jsou:
• Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku
(potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem ředitele)
• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru – potvrzení na přihlášce
• Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení

Název a adresa školy:
Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace
Tišnovská 15
679 23 Lomnice

V případě, že se na školu přihlásí méně uchazečů, než je stanovená kapacita /60/, ředitel školy jednotnou přijímací zkoušku ruší.

Kritéria přijímacího řízení:
• studijní průměr z 1. pololetí osmé třídy: 20 %,
• studijní průměr z 1. pololetí deváté třídy: 20 %,
• výsledek jednotného testu z českého jazyka: 30 %, - pokud bude
• výsledek jednotného testu z matematiky: 20 % - pokud bude
• olympiády a soutěže: 10 %

Jednotná přijímací zkouška:
Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV)
Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky
1. termín konání zkoušky: 12. dubna2021
2. termín konání zkoušky: 13. dubna 2021
Náhradní termín: 12. a 13. května 2021

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí / nepřijetí:
• Bude zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče v
CZVV/pokud bude/.
• Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
• Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat
odvolání.
V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!

V Lomnici 27.1.2021 Mgr. Miroslav Koudelka
ředitel školy

Pro školní rok 2021/2022 budou otevřeny 2 třídy po 30 žácích do čtyřletého studijního oboru 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ.