Přijímací řízení

Školní rok 2023/2024

Přijímací řízení

Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace, Tišnovská 15,
679 23 Lomnice
Tel. 549450295 e-mail: fortika@fortika.cz

Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví
Počet přijímaných uchazečů: 60
--------------------------------------------------------------
Pro rodiče přijatých žáků
V sekci "Pro rodiče" - "soubory ke stažení" - "Pozvánka pro rodiče přijatých žáků"
Jsou zde důležité informace
--------------------------------------------------------------
Vážení zákonní zástupci,
prosím, volejte na telefon 549 450 295, 549 450 316, 739 217 637, 739 217 642 o sdělení
evidenčního čísla vašeho žáka, hlásícího se na naši školu.
Zápisový lístek odevzdejte do 10 pracovních dní.

Mgr. Miroslav Koudelka
ředitel školy
---------------------------------------------------------------------------

Součástí přihlášky jsou:
• Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku
(potvrzené v přihlášce otiskem razítka základní školy a podpisem ředitele)
• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru – potvrzení na přihlášce
• Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení

Odkaz na CERMAT - přijímací zkoušky:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí / nepřijetí:
• Bude zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče v
CZVV/pokud bude/.
• Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
• Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat
odvolání.
V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!

V Lomnici 23.11.2022
Mgr. Miroslav Koudelka
ředitel školy

Pro školní rok 2023/2024 budou otevřeny 2 třídy po 30 žácích do čtyřletého studijního oboru 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ.