Přijímací řízení

Školní rok 2017/2018

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení. Podávání
přihlášek od 7. června 2017 do 23. června 2017
Ředitel SOŠ Fortika Mgr. Miroslav Koudelka

Zkrácená výsledovka 2. kola přijímacího řízení 2017/218
č.j. Výsledky
ŠF 134/2017 2/2/17 přijat/a/
ŠF 136/2017 3/2/17 přijat/a/
ŠF 109/2017 1/2/17 přijat/a/
ŠF 140/2017 5/2/17 přijat/a/
ŠF 137/2017 4/2/17 přijat/a/
Dne 24.5.2017

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola Fortika, příspěvková
organizace, Tišnovská 15, 679 23 Lomnice, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního
ročníku oboru 65 – 42 – M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2017/2018.
Termín odevzdání přihlášek je do 24. 5. 2017.

Kritéria pro přijímací řízení ve 2. kole pro školní rok 2017/2018
Ve druhém kole k nám budou přijati žáci na základě prospěchu ze základní školy. Pořadí
uchazečů bude stanoveno dle průměru známek z 8. a 9. třídy ZŠ.
Pořadí uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení bude zveřejněno 25. 5. 2017 na webových
stránkách školy a vyvěšeno v recepci školy.

Výsledovka 1. kola PŘ pro rok 2017/2018

č.j. Σ
1 ŠF 74/2017 Př 44/17 nedostavila se
2 ŠF 57/2017 Př 27/17 přijat/a/
3 ŠF 37/2017 Př 12/17 přijat/a/
4 ŠF 30/2017 Př 7/17 přijat/a/
5 ŠF 27/2017 Př 4/17 přijat/a/
6 ŠF 62/2017 Př 32/17 přijat/a/
7 ŠF 60/2017 Př 30/17 přijat/a/
8 ŠF 43/2017 Př 17/17 přijat/a/
9 ŠF 53/2017 Př 23/17 přijat/a/
10 ŠF 26/2017 Př 3/17 přijat/a/
11 ŠF 39/2017 Př 14/17 přijat/a/
12 ŠF 32/2017 Př 9/17 přijat/a/
13 ŠF 52/2017 Př 22/17 přijat/a/
14 ŠF 46/2017 Př 20/17 přijat/a/
15 ŠF 28/2017 Př 5/17 přijat/a/
16 ŠF 41/2017 Př 15/17 přijat/a/
17 ŠF 45/2017 Př 19/17 přijat/a/
18 ŠF 20/2017 Př 1/17 přijat/a/
19 ŠF 29/2017 Př 6/17 přijat/a/
20 ŠF 58/2017 Př 28/17 přijat/a/
21 ŠF 68/2017 Př 38/17 přijat/a/
22 ŠF 42/2017 Př 16/17 přijat/a/
23 ŠF 61/2017 Př 31/17 přijat/a/
24 ŠF 69/2017 Př 39/17 přijat/a/
25 ŠF 65/2017 Př 35/17 přijat/a/
26 ŠF 36/2017 Př 11/17 přijat/a/
27 ŠF 38/2017 Př 13/17 přijat/a/
28 ŠF 67/2017 Př 37/17 přijat/a/
29 ŠF 51/2017 Př 21/17 přijat/a/
30 ŠF 33/2017 Př 10/17 přijat/a/
31 ŠF 56/2017 Př 26/17 přijat/a/
32 ŠF 44/2017 Př 18/17 přijat/a/
33 ŠF 66/2017 Př 36/17 přijat/a/
34 ŠF 31/2017 Př 8/17 přijat/a/
35 ŠF 54/2017 Př 24/17 přijat/a/
36 ŠF 71/2017 Př 41/17 přijat/a/
37 ŠF 70/2017 Př 40/17 přijat/a/
38 ŠF 23/2017 Př 2/17 přijat/a/
39 ŠF 59/2017 Př 29/17 přijat/a/
40 ŠF 72/2017 Př 42/17 přijat/a/
41 ŠF 64/2017 Př 34/17 přijat/a/
42 ŠF 63/2017 Př 33/17 přijat/a/
43 ŠF 55/2017 Př 25/17 přijat/a/
44 ŠF 73/2017 Př 43/17 neukončeno

Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví
Počet přijímaných uchazečů: 60
První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky řediteli školy do 1. března 2017
Součástí přihlášky jsou:
• Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem ředitele)
• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru
• Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení
Název a adresa školy:
Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace
Tišnovská 15
679 23 Lomnice

Jednotná přijímací zkouška:
Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV)
Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky
1. termín konání zkoušky: 12. dubna 2017
2. termín konání zkoušky: 19. dubna 2017
Kritéria přijímacího řízení:
• studijní průměr z konce osmé třídy: 15 %,
• studijní průměr z pololetí deváté třídy: 20 %,
• výsledek jednotného testu z českého jazyka: 40 %,
• výsledek jednotného testu z matematiky: 20 %
• olympiády a soutěže: 5%
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí / nepřijetí:
• Bude zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče v CZVV, nejpozději 28. dubna 2017.
• Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
• Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat odvolání.
V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!

Pro školní rok 2017/2018 budou otevřeny 2 třídy po 30 žácích do čtyřletého studijního oboru 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ.