Přijímací řízení

Školní rok 2023/2024

Přijímací řízení

Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace, Tišnovská 15,
679 23 Lomnice
Tel. 549450295 e-mail: fortika@fortika.cz

Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví
Počet přijímaných uchazečů: 60
--------------------------------------------------------------

Každý uchazeč se najde pod číslem, které má uvedené na pozvánce k přijímací zkoušce (vedle jména – evidenční číslo přihlášky).
Pokud se rozhodnete ke studiu na naší škole, musíte odevzdat zápisový lístek. Při odevzdání zápisového lístku Vám bude předáno Rozhodnutí o přijetí na naši školu.
Pokud se rozhodnete poslat zápisový lístek poštou (doporučeně), sdělte nám, zda chcete poslat Rozhodnutí o přijetí.

-------------------------------------

Součástí přihlášky jsou:
• Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku
(potvrzené v přihlášce otiskem razítka základní školy a podpisem ředitele)
• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru – potvrzení na přihlášce
• Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení

Název a adresa školy:
Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace
Tišnovská 15
679 23 Lomnice

Kritéria přijímacího řízení:
• studijní průměr z 2. pololetí osmé třídy: 10 %,
• studijní průměr z 1. pololetí deváté třídy: 20 %,
• výsledek jednotného testu z českého jazyka: 40 %, - pokud bude
• výsledek jednotného testu z matematiky: 20 % - pokud bude
• olympiády a soutěže: 10 %

Jednotná přijímací zkouška:
Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV)
Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky
1. termín konání zkoušky: 13. dubna2023
2. termín konání zkoušky: 14. dubna 2023
Náhradní termín: 10. a 11. května 2023

Odkaz na CERMAT - přijímací zkoušky:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí / nepřijetí:
• Bude zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče v
CZVV/pokud bude/.
• Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
• Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat
odvolání.
V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!

V Lomnici 23.11.2022
Mgr. Miroslav Koudelka
ředitel školy

Pro školní rok 2023/2024 budou otevřeny 2 třídy po 30 žácích do čtyřletého studijního oboru 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ.