Přijímací řízení

Školní rok 2017/2018

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví

Výsledovka PŘ pro rok 2018/2019

2. kolo přijímacího řízení

č.j. Výsledek
1 ŠF 92/2018 3/2/2018 Přijat/a/
2 ŠF 94/2018 5/2/2018 Přijat/a/
3 ŠF 96/2018 7/2/2018 Přijat/a/
4 ŠF 93/2018 4/2/2018 Přijat/a/
5 ŠF 97/2018 8/2/2018 Přijat/a/
6 ŠF 87/2018 2/2/2018 Přijat/a/
7 ŠF 95/2018 6/2/2018 Přijat/a/
8 ŠF 86/2018 1/2/2018 Přijat/a/

Dne 25.5.2018

Výsledovka PŘ pro rok 2018/2019

Evidenční číslo Výsledek
1 ŠF 31/2018, Př 18/1/18 Přijat/a/
2 ŠF 25/2018, Př 12/1/18 Přijat/a/
3 ŠF 12/2018, Př 2/1/18 Přijat/a/
4 ŠF 32/2018, Př 19/1/18 Přijat/a/
5 ŠF 23/2018, Př 10/1/18 Přijat/a/
6 ŠF 13/2018, Př 3/1/18 Přijat/a/
7 ŠF 18/2018, Př 5/1/18 Přijat/a/
8 ŠF 22/2018, Př 9/1/18 Přijat/a/
9 ŠF 36/2018, Př 23/1/18 Přijat/a/
10 ŠF 21/2018, Př 8/1/18 Přijat/a/
11 ŠF 42/2018, Př 29/1/18 Přijat/a/
12 ŠF 26/2018, Př 13/1/18 Přijat/a/
13 ŠF 17/2018, Př 4/1/18 Přijat/a/
14 ŠF 43/2018, Př 30/1/18 Přijat/a/
15 ŠF 24/2018, Př 11/1/18 Přijat/a/
16 ŠF 29/2018, Př 16/1/18 Přijat/a/
17 ŠF 39/2018, Př 26/1/18 Přijat/a/
18 ŠF 33/2018, Př 20/1/18 Přijat/a/
19 ŠF 20/2018, Př 7/1/18 Přijat/a/
20 ŠF 10/2018, Př 1/1/18 Přijat/a/
21 ŠF 30/2018, Př 17/1/18 Přijat/a/
22 ŠF 48/2018, Př 33/1/18 Přijat/a/
23 ŠF 34/2018, Př 21/1/18 Přijat/a/
24 ŠF 41/2018, Př 28/1/18 Přijat/a/
25 ŠF 44/2018, Př 31/1/18 Přijat/a/
26 ŠF 37/2018, Př 24/1/18 Přijat/a/
27 ŠF 19/2018, Př 6/1/18 Přijat/a/
28 ŠF 40/2018, Př 27/1/18 Přijat/a/
29 ŠF 38/2018, Př 25/1/18 Přijat/a/
30 ŠF 27/2018, Př 14/1/18 Přijat/a/
31 ŠF 35/2018, Př 22/1/18 Přijat/a/
32 ŠF 47/2018, Př 32/1/18 Přijat/a/
33 ŠF 28/2018, Př 15/1/18 Omluven/a/
Dne 27.4.2018

Počet přijímaných uchazečů: 60

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace, Tišnovská 15, 679 23 Lomnice,
vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru 65 – 42 – M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2018/2019.
Termín odevzdání přihlášek je do 25. 5. 2018

Kritéria pro přijímací řízení ve 2. kole pro školní rok 2018/2019
Ve druhém kole k nám budou přijati žáci na základě prospěchu ze základní školy. Pořadí uchazečů bude stanoveno dle průměru známek z 8. a 9. třídy ZŠ.
Pořadí uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení bude zveřejněno 28. 5. 2018 na webových stránkách školy a vyvěšeno v recepci školy.

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky řediteli školy do 1. března 2018

Součástí přihlášky jsou:
• Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku (potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem ředitele)
• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru – potvrzení na přihlášce
• Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy
přijímacího řízení

Název a adresa školy:
Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace
Tišnovská 15
679 23 Lomnice

Jednotná přijímací zkouška:
Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV)

Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky
1. termín konání zkoušky: 12. dubna 2018
2. termín konání zkoušky: 16. dubna 2018
Náhradní termín: 10. a 11. května 2018

Kritéria přijímacího řízení:
• studijní průměr z konce osmé třídy: 15 %,
• studijní průměr z pololetí deváté třídy: 20 %,
• výsledek jednotného testu z českého jazyka: 30 %,
• výsledek jednotného testu z matematiky: 30 %
• olympiády a soutěže: 5%

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí / nepřijetí:
• Bude zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče v CZVV, nejpozději 30. dubna 2018.
• Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
• Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat odvolání.

V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!

Pro školní rok 2017/2018 budou otevřeny 2 třídy po 30 žácích do čtyřletého studijního oboru 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ.