Přijímací řízení

Školní rok 2018/2019

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví

Počet přijímaných uchazečů: 60

První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky řediteli školy do 1. března 2019

Součástí přihlášky jsou:
• Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku
(potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem ředitele)
• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru – potvrzení na přihlášce
• Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy
přijímacího řízení

Název a adresa školy:
Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace
Tišnovská 15
679 23 Lomnice

Jednotná přijímací zkouška:
Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV)

Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky
1. termín konání zkoušky: 12. dubna 2019
2. termín konání zkoušky: 15. dubna 2019
Náhradní termín zkoušky: 13. a 14. května 2019

Kritéria přijímacího řízení:
• studijní průměr z konce osmé třídy: 15 %,
• studijní průměr z pololetí deváté třídy: 20 %,
• výsledek jednotného testu z českého jazyka: 30 %,
• výsledek jednotného testu z matematiky: 30 %
• olympiády a soutěže: 5%

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí/nepřijetí:
- Bude zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění
hodnocení uchazeče v CZVV - nejpozději 30. dubna 2019.
- Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
- Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do
3 pracovních dnů podat odvolání.

Pro školní rok 2019/2020 budou otevřeny 2 třídy po 30 žácích do čtyřletého studijního oboru 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ.