Přijímací řízení

Školní rok 2024/2025

Přijímací řízení

Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace, Tišnovská 15,
679 23 Lomnice
Tel. 549450295 e-mail: fortika@fortika.cz

Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví
Počet přijímaných uchazečů: 60
--------------------------------------------------------------
Informace k přijímacímu řízení pro školní rok
2024/2025
..............................................................................
Ředitel školy Mgr. Miroslav Koudelka vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024-25 na obor vzdělávání 65-42-M/01. Termín - 1. - 4. července 2024.

Výsledková listina přijatých/nepřijatých žáků:
Soupis o rozhodnutí - na bočním panelu úvodní stránky
Popřípadě externí odkaz na výsledkovou listinu:
http://fortika.cz/wp-content/uploads/2024/05/Výsledek-rozřazení.pdf
..............................................................................

Vážení uchazeči o studium,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo webové stránky, které budou hlavním
zdrojem informací souvisejících s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a
konzervatoří, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.
Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi
– www.prihlaskynastredni.cz
-------------------------------------------------------------------------
Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Obor vzdělání: Hotelnictví 65-42-M/01
Počet přijímaných žáků v 1.kole: 60

Podle § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném zdělávání (školského zákona), v platném znění, stanoví
ředitel Střední odborné školy Fortika, příspěvkové organizace uvedená kritéria pro
1.kolo přijímacího řízení denní formy oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví.

Kritéria pro 1.kolo přijímacího řízení
V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí u uchazečů následující skutečnosti:

A) výsledky jednotné přijímací zkoušky - 60% maximálního bodového hodnocení
B) znalosti uchazeče vyjádřené vysvědčením z 8. a 9. třídy ZŠ- 30% maximálního
bodového hodnocení
C) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče-
10% maximálního bodového hodnocení
A) bodové hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky
Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se budou v 1.kole
přijímacího řízení konat 12. a 15. dubna 2024.
Ve zkoušce z českého jazyka může uchazeč získat maximálně 50 bodů – do celkového
bodového hodnocení se započte maximálně 50 bodů. (1 bod jednotné přijímací
zkoušky = 1 bod přijímacího řízení).
Ve zkoušce z matematiky může uchazeč získat maximálně 50 bodů – do celkového
bodového hodnocení se započte maximálně 25 bodů. (1 bod přijímacího řízení = 2
body jednotné přijímací zkoušky)
Vždy se započítává lepší výsledek z obou pokusů.
Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami, které budou doloženy vyjádřením
školského poradenského zařízení, bude navýšen časový limit při konání zkoušek.
Uchazečům, kteří nejsou státními občany ČR a získali předchozí vzdělání v zahraniční
škole, se na jejich žádost promíjí konání přijímací zkoušky z českého jazyka.

B) Bodové hodnocení výsledků předchozího vzdělávání
Do celkového hodnocení je započítáváno vysvědčení z konce 8.ročíku – maximálně 10
bodů a vysvědčení z pololetí 9. ročníku - maximálně 20 bodů.

C) Bodové hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti,
dovednosti a zájmy.
Maximální počet bodů je 10
Hodnotí se:

- Za účast v soutěžích souvisejících s oborem
- Dlouhodobá úspěšná sportovní činnost (minimálně krajská a republiková úroveň).
- Dlouhodobá kulturní činnost (nejméně 3 roky ZUŠ)
- Jazykové zkoušky.

Sestavení pořadí uchazečů
Pořadí uchazečů bude sestaveno podle celkového výsledku přijímacího řízení, tj.
součtu bodového hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky (max. 75 bodů)
a součtu bodového hodnocení vysvědčení z 8. a9. třídy (max. 30 bodů) a
bodového hodnocení dalších skutečností (max. 10 bodů)
Nejvyšší dosažitelný počet bodů činí : 115 bodů

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí celkový výsledek jednotné přijímací
zkoušky.
Pokud by došlo k další rovnosti následují další rozřazovací kritéria:
- Lepší výsledek z českého jazyka
- Lepší výsledek z matematiky
- Lepší průměr z vysvědčení 9. ročníku
- Lepší průměr z vysvědčení 8.ročíku

Uchazeči, kteří nejsou státními občany ČR a byla jim prominuta přijímací zkouška
z českého jazyka, budou posuzováni na základě pořadí sestaveného bez bodových
hodnot získaných při přijímací zkoušce z českého jazyka.

V Lomnici 25. 1. 2024 Mgr. Miroslav Koudelka
Ředitel SOŠ Fortika

Pro školní rok 2024/2025 budou otevřeny 2 třídy po 30 žácích do čtyřletého studijního oboru 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ.