Přijímací řízení

Školní rok 2020/2021

Přijímací řízení

Pro školní rok 2020/2021 máme ještě volná místa do prvních ročníků. Přihlášky na 2. kolo je již možné poslat. Pro bližší informace kontaktujte školu na čísle 549 450 295.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví

Počet přijímaných uchazečů: 60
První kolo přijímacího řízení: podání přihlášky řediteli školy do 1. března 2020

Přijetí/nepřijetí uchazeče o studium na SOŠ Fortika pro šk. rok 2020/2021

Ev.č.přihl Rozhodnutí
1/2020 Přijat/a
2/2020 Přijat/a
3/2020 Přijat/a
4/2020 Přijat/a
5/2020 Přijat/a
6/2020 Přijat/a
7/2020 Přijat/a
8/2020 Přijat/a
9/2020 Přijat/a
10/2020 Přijat/a
11/2020 Přijat/a
12/2020 Přijat/a
13/2020 Přijat/a
14/2020 Přijat/a
15/2020 Přijat/a
16/2020 Přijat/a
17/2020 Přijat/a
18/2020 Přijat/a
19/2020 Přijat/a
20/2020 Nekonal/a
21/2020 Přijat/a
22/2020 Přijat/a
23/2020 Přijat/a
24/2020 Přijat/a
25/2020 Přijat/a
26/2020 Přijat/a
27/2020 Přijat/a
28/2020 Přijat/a
29/2020 Přijat/a
30/2020 Přijat/a
31/2020 Přijat/a
32/2020 Přijat/a
33/2020 Přijat/a
34/2020 Přijat/a
35/2020 Přijat/a
36/2020 Přijat/a

Součástí přihlášky jsou:
• Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku
(potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem ředitele)
• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru – potvrzení na přihlášce
• Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy
přijímacího řízení

Název a adresa školy:
Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace
Tišnovská 15
679 23 Lomnice

Jednotná přijímací zkouška:
Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV)

Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky
1. termín konání zkoušky: 14. dubna 2020
2. termín konání zkoušky: 15. dubna 2020
Náhradní termín zkoušky: 13. a 14. května 2020

Kritéria přijímacího řízení:
• studijní průměr z konce osmé třídy: 15 %,
• studijní průměr z pololetí deváté třídy: 20 %,
• výsledek jednotného testu z českého jazyka: 30 %,
• výsledek jednotného testu z matematiky: 30 %
• olympiády a soutěže: 5%

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí/nepřijetí:
- Bude zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění
hodnocení uchazeče v CZVV - nejpozději 30. dubna 2020
- Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
- Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do
3 pracovních dnů podat odvolání.

V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!

Pro školní rok 2020/2021 budou otevřeny 2 třídy po 30 žácích do čtyřletého studijního oboru 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ.