Přijímací řízení

Školní rok 2018/2019

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví

Počet přijímaných uchazečů: 60

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace, Tišnovská 15, 679 23 Lomnice,
vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení
do prvního ročníku oboru 65 – 42 – M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2019/2020.
Termín odevzdání přihlášek je do 24. 5. 2019

Kritéria pro přijímací řízení ve 2. kole pro školní rok 2019/2020
Ve druhém kole k nám budou přijati žáci na základě prospěchu ze základní školy. Pořadí uchazečů bude stanoveno
dle průměru známek z 8. a 9. třídy ZŠ.
Pořadí uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení bude zveřejněno 27. 5. 2019 na webových stránkách školy a vyvěšeno v recepci školy.

Součástí přihlášky jsou:
• Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku
(potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem ředitele)
• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru – potvrzení na přihlášce
• Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy
přijímacího řízení

Název a adresa školy:
Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace
Tišnovská 15
679 23 Lomnice

Jednotná přijímací zkouška:
Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV)

Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky
1. termín konání zkoušky: 12. dubna 2019
2. termín konání zkoušky: 15. dubna 2019
Náhradní termín zkoušky: 13. a 14. května 2019

Kritéria přijímacího řízení:
• studijní průměr z konce osmé třídy: 15 %,
• studijní průměr z pololetí deváté třídy: 20 %,
• výsledek jednotného testu z českého jazyka: 30 %,
• výsledek jednotného testu z matematiky: 30 %
• olympiády a soutěže: 5%

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí/nepřijetí:
- Bude zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění
hodnocení uchazeče v CZVV - nejpozději 30. dubna 2019.
- Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
- Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do
3 pracovních dnů podat odvolání.

Pro školní rok 2019/2020 budou otevřeny 2 třídy po 30 žácích do čtyřletého studijního oboru 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ.